Album hình ảnh - Hội thi tay nghề giỏi 2009

Designed by khoa Công nghệ Thông tin - trường CÐCN Tuy Hòa.